ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง พ้นสภาพการเป็นนักเรียน ระดัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

พุทธศักราช 2563 (พ.ศ. 2563) ประจำปีการศึกษา 2566

im1.jpg

im5.jpg

im8.jpg

im11.jpg

im14.jpg

im17.jpg

im20.jpg