เอกลักษณ์

 

“ สถาบันเด่น  เน้นงานช่าง ”

 

 

                                        

 

อัตลักษณ์

 

“ ให้บริการอาชีพสู่สังคม ”