ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติ

งานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

เอกสาร_2567-06-10_142607.jpg

เอกสาร_2567-06-10_142608 (2).jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมชายและหญิง (ครั้งที่ 2)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้อง_pages-to-jpg-0001.jpg

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้อง_pages-to-jpg-0002.jpg

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้อง_pages-to-jpg-0003.jpg

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้อง_page-0001.jpg

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้อง_page-0002.jpg

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้อง_page-0003.jpg

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้อง_page-0004.jpg

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้อง_page-0005.jpg

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้อง_page-0006.jpg

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้อง_page-0007.jpg

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้อง_page-0008.jpg

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้อง_page-0009.jpg

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้อง_page-0010.jpg

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้อง_page-0011.jpg

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้อง_page-0012.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2567

ประจำปีการศึกษา 2567

พ้นสภาพไม่ส่งวุฒิ ปวส. 2567_page-0001.jpg

พ้นสภาพไม่ส่งวุฒิ ปวส. 2567_page-0002.jpg

พ้นสภาพไม่ส่งวุฒิ ปวส. 2567_page-0003.jpg

พ้นสภาพไม่ส่งวุฒิ ปวส. 2567_page-0004.jpg

พ้นสภาพไม่ส่งวุฒิ ปวส. 2567_page-0005.jpg

พ้นสภาพไม่ส่งวุฒิ ปวส. 2567_page-0006.jpg

พ้นสภาพไม่ส่งวุฒิ ปวส. 2567_page-0007.jpg

พ้นสภาพไม่ส่งวุฒิ ปวส. 2567_page-0008.jpg

พ้นสภาพไม่ส่งวุฒิ ปวส. 2567_page-0009.jpg

พ้นสภาพไม่ส่งวุฒิ ปวส. 2567_page-0010.jpg

พ้นสภาพไม่ส่งวุฒิ ปวส. 2567_page-0011.jpg

พ้นสภาพไม่ส่งวุฒิ ปวส. 2567_page-0012.jpg

พ้นสภาพไม่ส่งวุฒิ ปวส. 2567_page-0013.jpg

พ้นสภาพไม่ส่งวุฒิ ปวส. 2567_page-0014.jpg

พ้นสภาพไม่ส่งวุฒิ ปวส. 2567_page-0015.jpg

พ้นสภาพไม่ส่งวุฒิ ปวส. 2567_page-0016.jpg

พ้นสภาพไม่ส่งวุฒิ ปวส. 2567_page-0017.jpg

พ้นสภาพไม่ส่งวุฒิ ปวส. 2567_page-0018.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง การจำหน่ายชื่อพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

พ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียนภารเรียนที่1 ปี2567_pages-to-jpg-0001.jpg

พ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียนภารเรียนที่1 ปี2567_pages-to-jpg-0002.jpg

พ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียนภารเรียนที่1 ปี2567_pages-to-jpg-0003.jpg

พ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียนภารเรียนที่1 ปี2567_pages-to-jpg-0004.jpg

พ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียนภารเรียนที่1 ปี2567_pages-to-jpg-0005.jpg

พ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียนภารเรียนที่1 ปี2567_pages-to-jpg-0006.jpg

พ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียนภารเรียนที่1 ปี2567_pages-to-jpg-0007.jpg

พ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียนภารเรียนที่1 ปี2567_pages-to-jpg-0008.jpg

พ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียนภารเรียนที่1 ปี2567_pages-to-jpg-0009.jpg

พ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียนภารเรียนที่1 ปี2567_pages-to-jpg-0010.jpg

พ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียนภารเรียนที่1 ปี2567_pages-to-jpg-0011.jpg

พ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียนภารเรียนที่1 ปี2567_pages-to-jpg-0012.jpg

พ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียนภารเรียนที่1 ปี2567_pages-to-jpg-0013.jpg

พ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียนภารเรียนที่1 ปี2567_pages-to-jpg-0014.jpg

พ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียนภารเรียนที่1 ปี2567_pages-to-jpg-0015.jpg

พ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียนภารเรียนที่1 ปี2567_pages-to-jpg-0016.jpg

พ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียนภารเรียนที่1 ปี2567_pages-to-jpg-0017.jpg

พ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียนภารเรียนที่1 ปี2567_pages-to-jpg-0018.jpg

พ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียนภารเรียนที่1 ปี2567_pages-to-jpg-0019.jpg

พ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียนภารเรียนที่1 ปี2567_pages-to-jpg-0020.jpg

พ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียนภารเรียนที่1 ปี2567_pages-to-jpg-0021.jpg

พ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียนภารเรียนที่1 ปี2567_pages-to-jpg-0022.jpg

พ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียนภารเรียนที่1 ปี2567_pages-to-jpg-0023.jpg

พ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียนภารเรียนที่1 ปี2567_pages-to-jpg-0024.jpg

พ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียนภารเรียนที่1 ปี2567_pages-to-jpg-0025.jpg

พ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียนภารเรียนที่1 ปี2567_pages-to-jpg-0026.jpg

พ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียนภารเรียนที่1 ปี2567_pages-to-jpg-0027.jpg

พ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียนภารเรียนที่1 ปี2567_pages-to-jpg-0028.jpg

พ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียนภารเรียนที่1 ปี2567_pages-to-jpg-0029.jpg

พ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียนภารเรียนที่1 ปี2567_pages-to-jpg-0030.jpg

พ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียนภารเรียนที่1 ปี2567_pages-to-jpg-0031.jpg

พ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียนภารเรียนที่1 ปี2567_pages-to-jpg-0032.jpg

พ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียนภารเรียนที่1 ปี2567_pages-to-jpg-0033.jpg

พ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียนภารเรียนที่1 ปี2567_pages-to-jpg-0034.jpg

พ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียนภารเรียนที่1 ปี2567_pages-to-jpg-0035.jpg

พ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียนภารเรียนที่1 ปี2567_pages-to-jpg-0036.jpg

พ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียนภารเรียนที่1 ปี2567_pages-to-jpg-0037.jpg

พ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียนภารเรียนที่1 ปี2567_pages-to-jpg-0038.jpg

พ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียนภารเรียนที่1 ปี2567_pages-to-jpg-0038.jpg

พ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียนภารเรียนที่1 ปี2567_pages-to-jpg-0039.jpg

พ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียนภารเรียนที่1 ปี2567_pages-to-jpg-0040.jpg

พ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียนภารเรียนที่1 ปี2567_pages-to-jpg-0041.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง พ้นสภาพการเป็นนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2567

ประจำปีการศึกษา 2567

img1.jpg

img5.jpg

img8.jpg

img11.jpg

img14.jpg

img17.jpg

img20.jpg

img23.jpg

img26.jpg

img29.jpg

img32.jpg

img35.jpg

img38.jpg