ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง พ้นสภาพการเป็นนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 (พ.ศ. 2562)

ประจำปีการศึกษา 2566

img1.jpg

img5.jpg

img8.jpg

img11.jpg

img14.jpg

img17.jpg

img20.jpg

img23.jpg

img26.jpg

img29.jpg

img32.jpg

img35.jpg

img38.jpg

img41.jpg

img44.jpg

img47.jpg

img50.jpg

img53.jpg

img56.jpg

img59.jpg