เนื้อที่ของสถานศึกษา

มีเนื้อที่4 แปลง รวม 33 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 3 ถนนวัฒนานุวงศ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี (ตั้งอยู่ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุดรธานี)

  - แปลงที่ 1 ที่ตั้งอาคารและโรงฝึกงาน  มีเนื้อที่  19  ไร่ 22.22 ตารางวา

  - แปลงที่ 2 บ้านพักครูและสนามกีฬา มีเนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 13.04 ตารางวา

  - แปลงที่ 3 บ้านพักครูและนักการภารโรง มีเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 46.1 ตารางวา

  - แปลงที่ 4 บ้านพักผู้อำนวยการและนักการภารโรง มีเนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 80.04 ตารางวา

   มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 21 หลัง มีห้องทั้งสิ้น 233 ห้อง ได้แก่

1   อาคารอำนวยการ จำนวน ......1..... หลัง ....6....ห้อง
2   อาคาร 5 (ห้องสมุดเก่า) จำนวน ......1..... หลัง ...15....ห้อง
3   อาคารเรียน 3 ชั้น จำนวน ......1..... หลัง ...19....ห้อง
4   อาคารเรียน 4 ชั้น จำนวน ......1..... หลัง ...17....ห้อง
5   อาคารเรียน 6 ชั้น จำนวน ......1..... หลัง ...62....ห้อง
6   อาคาร 7 ชั้น (พัสดุ) จำนวน ......1..... หลัง ...11....ห้อง
7   อาคารวิทยาบริการ จำนวน ......1..... หลัง .....5....ห้อง
8   อาคารสถาบันฯ จำนวน ......1..... หลัง .....2....ห้อง
9   อาคารสถานที่ จำนวน ......2..... หลัง .....4....ห้อง
10   อาคารชมรมวิชาชีพ จำนวน ......1..... หลัง .....2....ห้อง
11   โรงฝึกงานแผนกช่างเชื่อม จำนวน .....1..... หลัง .....4....ห้อง
12   โรงฝึกงานแผนกช่างก่อสร้าง จำนวน ......1..... หลัง .....6....ห้อง
13   โรงฝึกงานแผนกเทคนิคการผลิต จำนวน ......1..... หลัง .....4....ห้อง
14   โรงฝึกงานแผนกช่างกลโรงงาน จำนวน ......1..... หลัง .....4....ห้อง
15   โรงฝึกงานแผนกช่างยนต์ จำนวน ......1..... หลัง .....4....ห้อง
16   อาคารปฏิบัติงานเทคโนโลยียานยนต์ จำนวน ......1..... หลัง .....6....ห้อง
17   อาคารแผนกไฟฟ้า จำนวน ......1..... หลัง ....13...ห้อง
18   อาคารแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม จำนวน ......1..... หลัง .....3...ห้อง
19   อาคารปฏิบัติการไฟฟ้า จำนวน ......1..... หลัง .....-....ห้อง
20   อาคารบ้านพักอาศัยส่วนราชการ จำนวน ......9..... หลัง .....-....ห้อง
21   อาคารนานาชาติ จำนวน ......2..... หลัง ....46...ห้อง

 

แผนผัง วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี