วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 (Udonthani Technical College)

 

คติพจน์

“ เป็นคนดี มีฝีมือ ถือปัญญา อย่าประมาท ”

 

ปรัชญา

“ เรียนดี  มีวินัย ใฝ่คุณธรรม เป็นผู้นำทางอาชีพ ”

 

เอกลักษณ์

“ สถาบันเด่น  เน้นงานช่าง ”

 

อัตลักษณ์

“ ให้บริการอาชีพสู่สังคม ”

 

วิสัยทัศน์ 

            ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านช่างอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ สอดคล้องต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

 

พันธกิจ

  1. จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต  ซึ่งจะส่งผลต่อการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต
  2. บริหารจัดการ การอาชีวศึกษา การให้บริการทางวิชาชีพ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นรวมทั้งการให้ความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อสนับสนุนการอาชีวศึกษา
  3. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ พัฒนาตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยี  สร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อื่นๆที่มีคุณภาพสู่สาธารณชน
  4. ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียน เพื่อความเป็นพลเมืองดีของชาติ

 

 ดอกไม้ประจำวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

อินทนิล หรืออินทนิลน้ำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Lagerstroemia speciosa(L.) Pers.
ลักษณะ : เป็นไม้ต้นผลัดใบ สูง 10 – 25 เมตร เปลือกลำต้นสีเทาหรือสีน้ำตาลอ่อน ผิวค่อนข้างเรียบ อาจตกสะเก็ดเป็นแผ่นบาง ๆ บ้างเล็กน้อย
ใบ : ปลายใบแหลแผ่นใบค่อนข้างหนาเป็นมันทั้งสองด้านไม่มีขน
ดอก : ดอกออกเป็นช่อตั้งที่ปลายกิ่ง ดอกสีม่วงสด ม่วงอมชมพูหรือชมพู และสีจะซีดจางลง เมื่อดอกโรย ออกดอกเดือนมีนาคม-มิถุนายน
การปลูก : ชอบแดดเต็มวัน ทนแล้ง นิยมปลูกริมถนนทางเดินและริมบ่อน้ำ

ประวัติ ที่ตั้ง เนื้อที่

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เดิมชื่อ "โรงเรียนช่างไม้อุดรธานี" จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 ซึ่งตั้งอยู่ที่ ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (ณ สถาบันราชภัฎอุดรธานีในปัจจุบัน) พ.ศ. 2502 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนการช่างอุดรธานี" โดยได้รับความช่วยเหลือจากองค์การ ส.ป.อ. พ.ศ.2514 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนเทคนิคอุดรธานี" โดยได้รับการช่วยเหลือภายใต้โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา พ.ศ.2519 ได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษา โดยรวมกันกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี แบ่งออกเป็น 2 วิทยาเขตในนาม "วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี วิทยาเขต 1" ต่อมาเมื่อวันที่1 มกราคม พ.ศ.2522 ได้แยกวิทยาเขตออกจากกันและเปลี่ยนชื่อเป็น "วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี" โดยมีเนื้อที่4 แปลง รวม 33 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 3 ถนนวัฒนานุวงศ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี (ตั้งอยู่ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุดรธานี)

-  แปลงที่ 1  ที่ตั้งอาคาร และโรงฝึกงาน  มีเนื้อที่  19  ไร่ 22.22 ตารางวา

-  แปลงที่ 2  ที่ตั้งอาคาร บ้านพักครู และสนามกีฬา มีเนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 13.04 ตารางวา

-  แปลงที่ 3  บ้านพักครู และนักการภารโรง มีเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 46.1 ตารางวา

-  แปลงที่ 4  ที่ตั้งอาคาร และบ้านพักผู้อำนวยการ มีเนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 80.04 ตารางวา

ประวัติ การจัดการศึกษา

พ.ศ. 2481 เปิดหลักสูตรประโยคประถมอาชีพช่างไม้ เปิดสอนวิชาช่างไม้ หลักสูตร 4 ปี (ป.4)

พ.ศ. 2483 เปิดหลักสูตรประโยคอาชีวศึกษาขั้นต้น เปิดสอนวิชาช่างไม้ หลักสูตร 3 ปี (ม.3)

พ.ศ. 2496 เปิดหลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษาขั้นกลาง เปิดสอนวิชาช่างไม้ หลักสูตร 3 ปี (ม.3)

พ.ศ. 2497 เปิดหลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้น เปิดสอนวิชาช่างไม้ หลักสูตร 3 ปี (ม.3)

                 เปิดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  เปิดสอนวิชาช่างไม้ หลักสูตร 3 ปี (ม.6)

พ.ศ. 2501 เปิดหลักสูตรประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง  เปิดสอนวิชาช่างไม้ หลักสูตร 3 ปี

พ.ศ. 2503 เปิดหลักสูตรประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง (เพิ่มเติม)  หลักสูตร  3 ปี  (ม.6)

- ช่างก่อสร้าง

- ช่างเครื่องยนต์

- ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น

- ช่างกลโรงงาน

พ.ศ. 2505 เปิดหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หลักสูตร 3 ปี (ม.ศ. 6)

- ช่างเครื่องยนต์

- ช่างเชื่อมโลหะแผ่น

- ช่างกลโรงงาน

- ช่างก่อสร้าง

- ช่างวิทยุและโทรคมนาคม

พ.ศ. 2507 เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

- เปิดสอนเพิ่มเติมในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า

พ.ศ. 2519 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยรับผู้จบ ม.ศ. 6 หรือ

- หลักสูตร 2 ปี

- ช่างไฟฟ้ากำลัง

- ช่างยนต์

- ช่างกลโลหะ

- ช่างก่อสร้าง

พ.ศ. 2520 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หลักสูตร  3  ปี

- ช่างยนต์

- ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น

- ช่างกลโรงงาน

- ช่างก่อสร้าง

- ช่างวิทยุและโทรคมนาคม (พ.ศ. 2522 เปลี่ยนเป็นแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์)

- ช่างไฟฟ้า

พ.ศ. 2523 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร  2 ปี

- เปิดสอนเพิ่มเติมใน สาขาวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น

- เปิดสอนเพิ่มเติมใน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

พ.ศ. 2525 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

- เปิดสอนเพิ่มเติมใน สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

พ.ศ. 2526 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

- เปลี่ยนชื่อ สาขาวิชาจากช่างกลโรงงานเป็นช่างเทคนิคการผลิต

- เปลี่ยนชื่อ สาขาวิชาจากช่างเชื่อมโลหะแผ่นเป็นช่างเทคนิคโลหะ

พ.ศ. 2536 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)

- สาขาวิชาครูเทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร

พ.ศ. 2538 หลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)

- สาขาเทคนิคการผลิต

พ.ศ. 2547 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

พ.ศ. 2548 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

- สาขาวิชาโลจิสติกส์

พ.ศ. 2555 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

- สาขาเขียนแบบเครื่องกล

พ.ศ. 2556 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

พ.ศ. 2557 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

- สาขาเทคโนโลยียานยนต์

- สาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์

- สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

- สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า

พ.ศ. 2558 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

- สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

- สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

พ.ศ. 2559 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)

- สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์

- สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

พ.ศ. 2560 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

- สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์

ชื่อสถานศึกษา  :วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (Udonthani Technical College)

                                            ที่ตั้ง :เลขที่ 3 ถนนวัฒนานุวงศ์  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง  จังหวัด อุดรธานี 41000

เบอร์โทรศัพท์   : 0-4222-1538, 0-4224-8592   

เบอร์โทรสาร   : 0-4224-0031, 0-4224-6038

เว็บไซด์  : www.udontech.ac.th

         

สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา       กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายคุกกี้

Cookie Policy

 

คุกกี้จำเป็น

คุกกี้จำเป็น คือคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้ถูกต้อง คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้มั่นใจถึงฟังชั่นพื้นฐาน

มีการจัดเก็บการจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือ เก็บ log และคุณลักษณะด้านความปลอดภัยด้านเว็บไซต์

 

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร

สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น