ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง พ้นสภาพการเป็นนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2567

ประจำปีการศึกษา 2567

img1.jpg

img5.jpg

img8.jpg

img11.jpg

img14.jpg

img17.jpg

img20.jpg

img23.jpg

img26.jpg

img29.jpg

img32.jpg

img35.jpg

img38.jpg