ประวัติ ที่ตั้ง เนื้อที่

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  เดิมชื่อโรงเรียนช่างไม้อุดรธานีจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่กรกฎาคม  .. 2481  ซึ่งตั้งอยู่ที่ ถนนทหาร  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  (. สถาบันราชภัฏอุดรธานีในปัจจุบัน)   พ.. 2502   ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนการช่างอุดรธานี   โดยได้รับความช่วยเหลือจากองค์การ ส... .. 2514  ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทคนิคอุดรธานีโดยได้รับการช่วยเหลือภายใต้โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา พ.. 2519 ได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาโดยรวมกันกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  แบ่งออกเป็น 2 วิทยาเขตในนามวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี วิทยาเขต 1” ต่อมาเมื่อวันที่  1  มกราคม  .. 2522  ได้แยกวิทยาเขตออกจากกันและเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีโดยมีเนื้อที่   4   แปลง  รวม 33  ไร่ 1 งาน 72  ตารางวา    ตั้งอยู่เลขที่  3 ถนนวัฒนานุวงศ์  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  (ตั้งอยู่ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุดรธานี)

 

 

เกียรติประวัติและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

 

.. 2527      ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นประเภทช่างอุตสาหกรรมจากกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการและได้รับคัดเลือกเป็นวิทยาลัยจัดกิจกรรมจริยธรรมดีเด่นของจังหวัดอุดรธานี

.. 2531      ได้รับมอบหมายจากกรมอาชีวศึกษา ให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม  สำหรับช่างอุตสาหกรรมซึ่งได้รับความช่วยเหลือจาก CDG – SEAPO แห่งประเทศสารธารณรัฐเยอรมันตะวันตก

.. 2534      ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล พระราชทาน  ระดับอุดมศึกษา

.. 2536     ได้รับการอนุมัติจากกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดหลักสูตรปทส. (เทียบเท่าปริญญาตรี) สาขาวิชาครูเทคนิคไฟฟ้ากำลัง

พ.ศ.  2537     กรมอาชีวศึกษาร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาการบริหารอาชีวศึกษาโดยให้วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีเป็นศูนย์การสอนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พ.ศ. 2537       ได้รับมอบหมายจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ให้เปิดสอนปรับวุฒิ  ปทส. เป็น คอบ.

.. 2538       ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลประเทศเบลเยี่ยมใน โครงการความร่วมมือไทย เบลเยี่ยม  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในสาขาวิชาช่างเทคนิคการผลิตและสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

.. 2538      กรมอาชีวศึกษาร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดสอน ระดับปริญญาโท โดยให้วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีเป็นศูนย์การสอนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

..  2538     ดำเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการ  (UNDP) ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธาน

..  2540     กรมอาชีวศึกษาร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดสอนระดับปริญญาโท  สาขาเทคโนโลยีการศึกษาทางอาชีวและเทคนิคการศึกษา  โดยให้   วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีเป็นศูนย์การสอนภาคตะวันออกเฉียงเหนือพ.. 2545 ได้รับมอบหมายจากกรมอาชีวศึกษาให้เป็นสำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  2

 


 

.. 2547     

1.  ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

1.  สาขาไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลังและอิเล็กทรอนิกส์

2.  สาขาคอมพิวเตอร์  

3.  สาขาเครื่องกล

2.  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 14  ณ จังหวัดหนองคาย ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม (สาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม) ระดับ ปวส.

3ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่1 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ (สาขาวิชาสถาปัตยกรรม) ระดับ ปวช.         

4.  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (เครื่องซีลฝาขวดปลาร้าบอง) ระดับ ปวส.

5.  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (วิชาเครื่องเสียงระดับ  ปวช.

6.  เป็นศูนย์ศึกษา  และวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เปิดสอนในระดับปริญญาโท 

-          สาขาไฟฟ้า

-          สาขาคอมพิวเตอร์

-          สาขาเครื่องกล

..  2548     

1.  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 15 ณ จังหวัดร้อยเอ็ดในการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (วิชาเครื่องเสียง) ระดับ ปวช.

2.  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 15 ณ จังหวัดร้อยเอ็ดในการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างกลโรงงาน (สาขางานกลึง) ระดับ ปวช.

3.  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 15 ณ จังหวัดร้อยเอ็ดในการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (งานเขียนแบบไฟฟ้าและการประมาณราคาด้วยคอมฯระดับ ปวส.

4.  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 15 ณ จังหวัดร้อยเอ็ดในการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์ (วิชาภาษาอังกฤษ) ระดับ ปวช.

5.  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 15 ณ จังหวัดร้อยเอ็ดในการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสาร

6.  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 15 ณ จังหวัดร้อยเอ็ดในการแข่งขันกิจกรรมประกวดร้องเพลงไทยสากล , ดนตรีพื้นเมือง (ประเภทแคน)

7.  เป็นศูนย์เครือข่ายการอาชีวศึกษานานาชาติ (UNEVOC) ประเทศไทยระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

พ.ศ.  2549     

1.  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด การประกวดโครงการวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2549 ณ. ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

2.  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน งานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม 2549 ณ อิมแพค เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี

3.  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเดินสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี ประเภทลูกเสือวิสามัญ  ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  วันที่ 1 กรกฎาคม  2549  ณ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร

4.  กระทรวงสาธารณสุข  มอบประกาศเกียรติคุณฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี  ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในเยาวชนตามโครงการ รวมพลังเยาวชนรุ่นใหม่ เข้าใจเรื่องเพศ ร่วมป้องกันเอดส์และโรคติดต่อทางเพศ ร่วมป้องกันเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จังหวัดอุดรธานีปีงบประมาณ 2549 ให้ไว้ 17  กุมภาพันธ์ 2549

5. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่าวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  ได้ดำเนินการสร้างบ้านพักให้ผู้ประสบภัยพิบัติ บ้านน้ำต๊ะ หมู่ 8  ต.น้ำหมัน  อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ตามพระราชกระแสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 9 ธันวาคม 2549

6.  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและ ชุมนุมสวนสนามนักศึกษาวิชาทหาร  ประจำปีการศึกษา 2549 มณฑลทหารบกที่ 24 วันที่  8 ธันวาคม 2549

7.  ได้รับรางวัลชนะเลิศ รักบี้ฟุตบอลชาย DIVISION 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 14-18  พฤศจิกายน 2549  ณ จังหวัดนครราชสีมา

8.  มูลนิธิเพชรภาษา มีความยินดีมอบเกียรติบัตรนี้เพื่อแสดงว่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้รับประกาศเกียรติคุณสนับสนุน ครูภาษาไทยประกายเพชร ประจำปี 2549 วันที่ 9  ธันวาคม 2549

9.  มณฑลทหารบกที่ 24 มอบเกียรติบัตรนี้ไว้แสดงว่า วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เป็นสถานศึกษาวิชาทหารที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมการฝึกวิชาทหาร ให้ไว้ ณ วันที่ 8  ธันวาคม  2549

10.  สำนักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดอุดรธานี มอบหนังสือสำคัญฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือเนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี  2549 ให้ไว้ ณ วันที่  1 กรกฎาคม 2549

11.  จังหวัดอุดรธานี  มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  ได้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2549

 

 


 

พ.ศ.  2550     

1. ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชา ในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

วันวิสาขาบูชา วันสากลโลก เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ให้ไว้ วันที่ 30 พฤษภาคม 2550

2. ชนะเลิศฟุตซอล (ในการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนระดับอาชีวศึกษาจังหวัด) ระหว่างวันที่  13-14  กันยายน 2550

3. ได้รับรางวัลรนองชนะเลิศอันดับ 2 (การกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร  ประจำปีการศึกษา 2550)

4. โครงการคนเก่งคืนถิ่น ขอมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ แด่วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (ในโอกาสที่ศิษย์เก่าได้สร้างชื่อเสียงจากการประกวดออกแบบ  ระหว่างการศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมอบให้

5. โล่เกียรติคุณมอบไว้เพื่อแสดงว่า วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  ได้ถวายสนับสนุนการประชุมพระสังฆาธิการและการประชุมตรวจธรรมสนามหลวง  ธรรมศึกษาอันตรีคณะสงฆ์ภาค 8,9,10,11  (ธรรมยุต) ปี 2550 ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2550 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทประชาชนชาย (การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งมุ่งสู่ดาว ต้านยาเสพติด) ครั้งที่ 4 ในงานประจำปีทุ่งศรีเมือง 2550

6. ได้รับเกียรติบัตร การแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 29 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  ได้ส่งนักกีฬาอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมการแข่งขันจัดโดย ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดอุดรธานี

7. มณฑลทหารบกที่ 24 มอบเกียรติบัตรให้ นายวรสิทธิ์  ขุนค้า เป็นผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมการฝึกวิชาทหาร ประจำปี 2550 ให้ไว้ ณ วันที่ 14  ธันวาคม 2550

8. จังหวัดอุดรธานี  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ให้นายเปลี่ยน วิเศษศรี การแข่งขันวัฒนธรรมพื้นบ้าน ประเภทเดี่ยว ระดับประชาชน ในงานประจำปีทุ่งศรีเมือง ระหว่างวันที่ 1-15  ธันวาคม  2550

9. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  กีฬาว่าวไทยประยุกต์  ในการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาต้านยาเสพติด อาชีวศึกษาดาวรุ่งมุ่งสู่ทีมชาติ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

10.ได้รับรางวัลรองชนเลิศอันดับ 1 เปตองชาย การแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดอุดรธานี  

ประจำปี  2550 วันที่  21-28  สิงหาคม 2550

11. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 กองลูกเสือวิสามัญ การประกวดสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2550 ณ ศูนย์อำนวยการความปลอดได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 กองลูกเสือวิสามัญ การประกวดสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2550

12. ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางทหารจังหวัดอุดรธานี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานีมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เป็นผู้เข้าร่วมและให้การสนับสนุนการรณรงค์เมาไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย ในวันที่ 25 ธันวาคม 2550

13. จังหวัดอุดรธานี  ศูนย์การท่องเที่ยว  กีฬาและนันทนาการจังหวัดอุดรธานีมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  ส่งนักกีฬารุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน จังหวัดอุดรธานี  ครั้งที่ 29 ประจำปี  2550

14. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประทาน รางวัลชนะเลิศ 

การสร้างเรือใบซูเปอร์มดตามแบบพระราชทาน วันที่ 16 ธันวาคม 2550

 

พ.ศ.  2551     

1. วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 ประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 27-31  มกราคม  2551  ณ  จังหวัดกาฬสินธุ์  ให้ไว้  ณ  วันที่ 31 มกราคม  2551 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลางระหว่างวันที่ 27-31 มกราคม 2551 ณ จังหวัดกาฬสินธุ์  ให้ไว้  ณ วันที่ 31 มกราคม 2551ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3. วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  ได้รับรางวัล  ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการระดับ  ปวส.  ระหว่างวันที่  27-31  มกราคม  2551  ณ จังหวัดกาฬสินธุ์  ให้ไว้  ณ  วันที่ 31 มกราคม  2551ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4. ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  มณฑลทหารบกที่ 24  มอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  ได้บริจาคอุปกรณ์เครื่องเสียงให้กับหน่วย ให้ไว้วันที่ 19  มิถุนายน  2551

5. การแข่งขันหมากล้อมอาชีวศึกษา ครั้งที่  8  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  รางวัลชนะเลิศ  ประเภท  บุคคลชาย   ณ  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย   ให้ไว้  ณ วันที่  28  มิถุนายน 2551 

6. โครงการทูตไบเออร์เพื่อสิ่งแวดล้อม  ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อประกาศเกียรติคุณ แก่  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  ที่ให้การสนับสนุน  โครงการทูตไบเออร์เพื่อสิ่งแวดล้อมประจำปี  2551  ให้ไว้  วันที่  7  กันยายน  2551

7. ได้รับโลห์เข้าร่วมโครงการ “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเราปีที่ 4 ” จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยให้ไว้ ณ  วันที่  9  กันยายน  2551

                            8. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มอบเกียรติบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า สาขางานช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  อันดับ 1 ระดับ ปวช.  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระหว่าวันที่  15 19  ธันวาคม  2551 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ให้ไว้  ณ  วันที่  19  ธันวาคม  2551

                            9. จังหวัดอุดรธานี  มอบเกียตริบัตรเพื่อแสดงว่า กลุ่มสถาบันการอาชีวศึกษา ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมในการประกวดขบวนแห่ บายศรี วัฒนธรรมดีศรีอุดร งานประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ปี  2551  ในวันที่ 1  ธันวาคม  พ.ศ.  2551

                            10. สำนักงานผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 7  อุดรธานี  มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  จัดชุดการแสดง ปฐมธาตุแห่งชีวัน  การจัดกิจกรรมโครงการ   จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน  สร้างสามัคคี  วันที่  4 พฤศจิกายน 2551 ณ. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

                            11. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา  2551 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  มณฑลทหารบกที่  24

                            12. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1เพลงไทยสากลชาย อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2551  ระหว่าง 15-19  ธันวาคม  2551 ณ. วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

                            13.  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ ปวส.  การแข่งทันทักษะวิชาการ (วิทย์ คณิต  อังกฤษ  และความรู้รอบตัว) ระดับภาค  ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ  ประจำปีการศึกษา  2551

                            14.  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ไว้เพื่อแสดงว่า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  1สาขางานเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต  สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ปีการศึกษา 2551 ระหว่าง 15-19  ธันวาคม  2551 ณ  วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ให้ไว้  ณ  วันที่  19  ธันวาคม  2551

                            15.  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ให้ไว้เพื่อแสดงว่า  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 สาขางานเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2551 ระหว่าง  15-19  ธันวาคม  2551 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ  ให้ไว้  ณ  วันที่  19  ธันวาคม  2551

                            16.  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ขอประกาศเชิดชูเกียรติเพื่อแสดงว่า นายเฉลิม  ชุมภูนท์ (ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน) ประกาศไว้  ณ วันที่ 20 กันยายน  2551

 


 

พ.ศ. 2552

                   1. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบโล่เกียรติคุณนี้ไว้เพื่อแสดงว่า  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทออกแบบระยะสั้น  พื้นที่ไม่เกิน 100 ตร.ม.  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ และแข่งทักษะวิชาชีพ   สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1  ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา  2552  วันที่ 14-18  ธันวาคม  2552  ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

                            2. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบโล่เกียรติคุณนี้ไว้เพื่อแสดงว่า  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน  ระดับ ปวส. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ และแข่งทักษะวิชาชีพ  สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1  ครั้งที่ 19  ประจำปีการศึกษา 2552 วันที่ 14-18  ธันวาคม 2552  ณ  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

3. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  คณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  1   มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า  นายอเนก  สนสายสิงห์  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  ประเภทการเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

                              4.  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  คณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  1   มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า  นายยอดชาย  ซุยส์ยา  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ  1  สาขางานกลึง

                            5.  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  คณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  1   มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า  นายชาญกิจ   สุภา  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทการเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์   สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

                            6บริษัท  เอกวิศวภัณฑ์  ทูลล์  จำกัด  ขอมอบรางวัล รองชนะเลิศอันดับ  2  สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม  ไว้ให้เป็นเกียรติ  ในการประชุมวิชาการ  องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย   ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่  21 ประจำปีการศึกษา 2552 ระหว่างวันที่  14-18  ธันวาคม  2552  ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

                            7.  บริษัท  เอกวิศวภัณฑ์  ทูลล์  จำกัด  ขอมอบรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 1  สาขาเทคนิคการผลิต ไว้ให้เป็นเกียรติ  ในการประชุมวิชาการ องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2552 ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2552  ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

                            8บริษัท  เอกวิศวภัณฑ์  ทูลล์  จำกัด ขอมอบรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 1 สาขางานกลึง  ไว้ให้เป็นเกียรติ  ในการประชุมวิชาการ  องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  21 ประจำปีการศึกษา 2552  ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม  2552  ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

พ.ศ.  2553

                            1.  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มอบโล่รางวัล “สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 “ได้ให้การสนับสนุนการชุมนุมลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  3 ระหว่าง 1-5 กุมภาพันธ์ 2553 ณ วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย  จังหวัดเลย

                             2.  วิทยาลัยการอาชีพแก้งค้อ  มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า “วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี”  ได้ให้การสนับสนุนการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  (ตามนโยบายคุณธรรมนำความรู้)  ให้ไว้  ณ  วันที่ 4  กันยายน  2553

                             3.  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  คณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า “ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ประเภทร้องเพลงไทยสากล (ชาย) ” ในการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  สถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2553  ระหว่าง 14-18 ธันวาคม 2553

                             4.  ได้รับรางวัล  “โล่เกียรติยศรองชนะเลิศอันดับ  2” จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  โครงการแข่งขันทักษะมาตราวิทยาด้านมัติสำหรับนักเรียน นักศึกษาระดับอาชาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย  ณ 10 กันยายน  2553 

                             5.  ได้รับรางวัล  “ชนะเลิศฟุตซอล”  การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี  20-22  ตุลาคม 2553  ณ  จังหวัดอุดรธานี

                            6.  ได้รับรางวัล “ ชนะเลิศบาสเกตบอลทีมชาย ”การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี  20-22  ตุลาคม 2553  ณ  จังหวัดอุดรธานี

                    7.  ได้รับรางวัล “ ชนะเลิศกีฬาแบดมินตันชาย” การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี  20-22  ตุลาคม 2553  ณ  จังหวัดอุดรธานี

                            8.  ได้รับรางวัล “ ชนะเลิศเซปักตะกร้อทีมชาย ”การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี  20-22  ตุลาคม 2553  ณ  จังหวัดอุดรธานี

                            9.  กระทรวงศึกษาธิการมอบเกียรติบัตร ให้แก่  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  รางวัลสถานศึกษาแบบอย่าง  การจัดกระบวนการเรียนการสอน  และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ประจำปี  2553  “สถานศึกษาพอเพียง 2553”  23  ธันวาคม  2553

 

 


 

พ.ศ. 2554

                            1. อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงรายมอบรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  งานออกแบบสถาปัตยกรรม  ระดับ ปวส.  การแข่งขั้นทักษะวิชาชีพ  ในการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ  ระดับชาติ  ครั้งที่ 20  ประจำปีการศึกษา  2553  ระหว่างวันที่  26-28  มกราคม พ.ศ.  2554

                    2. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบโล่เกียรติยศ เพื่อแสดงว่า   วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศ  อันดับที่ 1 ประเภทที่  5  สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประจำปีการศึกษา 2553  ระดับ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ให้ไว้  ณ  วันที่  22  มกราคม  2554 

                            3. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มอบเกียรติบัตรนี้ไว้ให้เพื่อแสดงว่า  “เครื่องสีข้าวกล้องแบบภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจพอเพียง  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี”  ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศ  อันดับที่ 1  ประเภท  4  สิ่งประดิษฐ์ภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ  “การประกวดสิ่งประดิษฐ์  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ”ระหว่างวันที่ 18 – 22 มกราคม 2554 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

                             4. ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอเมืองอุดรธานี  ขอเชิดชูเกียรติ  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  ที่มีผลงานดีเดินและสนับสนุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้ไว้  ณ  วันที่  26  มิถุนายน  2554

5.  ได้รับรางวัล “ ชนะเลิศฟุตบอลชาย ” การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี  ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม  2554 

6.  ได้รับรางวัล “ ชนะเลิศเทเบิลเทนนิส ”  การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี  ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม  2554 

                    7.  ได้รับรางวัล  “ ชนะเลิศกรีฑา ”  การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี  ระหว่าง

วันที่ 20-21 สิงหาคม  2554 

8.  ได้รับรางวัล “ ชนะเลิศเซปักตะกร้อหญิง ” การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี  ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม  2554 

9.  ได้รับรางวัล “ ชนะเลิศแบดมินตัน ” การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี  ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม  2554 

10.  ได้รับรางวัล “ ชนะเลิศฟุตซอลชาย ” การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี  ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม  2554

11.  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู  และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ แก่นายธนภณ  สร้อยน้ำ  รองผู้อำนวยการ “รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดี”  8  กันยายน  2554  ณ หอประชุมคุรุสภา  กระทรวงศึกษาธิการ

 

พ.ศ. 2555

1.  รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม่ไอศกรีม  สายงานวิชาวิศวกรรมโยธา  ครั้งที่ 6  ประจำปีการศึกษา  2555  ชิงถ้วยพระราชทาน  สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ระหว่างวันที่  15-17  สิงหาคม 2555  ทุนการศึกษา 25,000.- บาท

2. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มอบโล่รางวัลให้ไว้เพื่อแสดงว่า  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  ได้รับรางวัล  “ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับชาติ  ระดับเหรียญทอง “  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  การออกแบบสถาปัตยกรรม  ระดับ  ปวส.  ในการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับชาติ  ครั้งที่  21  ประจำปีการศึกษา  2554  ณ. โรงแรมสตร์  จังหวัดระยอง  ให้ไว้  ณ วันที่  2  กุมภาพันธ์ 2555

3.  Certificate of  Appreciation  ใบประกาศเกียรติคุณ  มอบให้แก่  แผนกช่างเชื่อมโลหะวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  เพื่อแสดงการชื่นชม  ในเดือนกรกฎาคม 2012  ทางแผนกช่างเชื่อมได้ให้การต้อนรับฝึกสอน  และเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น  โดยได้ทุ่มเทและเอาใจใส่ช่วยเหลือนักศึกษา  เพื่อให้เขาประสบความสำเร็จในโครงการถือเป็นตัวอย่างในการถ่ายทอดวิชาการด้านเทคนิค และในการแสดงน้ำใจของคนไทยได้อย่างยอดเยี่ยม  ทางศูนย์ฯ มีความภูมิใจในการแสดงความชื่นชม ณ. โอกาสนี้  มอบไว้  13  กรกฎาคม  2555

4.  ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเมืองอุดรธานี  ขอเชิดชูเกียรติ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  ที่มีผลงานดีเด่นและสนับสนุนในการป้องกันและแก้ไปปัญหายาเสพติด  ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มิถุนายน  2555  (นายมาลัยวรณ์  ตั้งอรุณสวัสดิ์)  นายอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

5.  สำนักนายกรัฐมนตรี  มอบรางวัลเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น “ครุฑทองคำ”  ให้แก่นายธนภณ  สร้อยน้ำ  รองผู้อำนวยการ  1  เมษายน  2555  ณ ตึกสันติไมตรี  ทำเนียบรัฐบาล

6. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ  มอบหนังสือสำคัญนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  เป็นผู้ให้การสนับสนุน  การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 34  ระหว่างวันที่ 20-23  พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ  ให้ไว้  21  พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  (นายชาวัลย์  คุ้มกลาง) ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ  ประธานกรรมการจัดงานการประชุมวิชาการ อกท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 34

7.  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า “นายวิทยา เหล่าแดง”ได้รับรางวัล  “รองชนะเลิศอันดับ 2” การแข่งขัยทักษะเล้านิทานพื้นบ้าน งานมหกรรมอาชีวศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 22 ปีการศึกษา  55  ระหว่างวันที่  11-14  ธันวาคม 2555  ณ จังหวัดนครราชสีมา  ให้ไว้ ณ 14 ธันวาคม 2555 (นายชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

8.  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มอบเกียรติบัตรฉบับนี้  ไว้เพื่อแสดงว่า  “วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี” หน่วยองค์การนักวิชาชีพสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  ระดับดีเด่น  การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพและแข่งขันทักษะวิชาชีพ  งานมหกรรมอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้ง 22 ประจำปีการศึกษา 2555  ระหว่างวันที่ 10-14  ธันวาคม 2555  ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ให้ไว้ ณ 14  ธันวาคม 2555

9.  สำนักงานการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “รางวัลชนะเลิศ”  การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม “ สาขา  งานกลึง  กัด  ตัด  ไส ” ในการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน  วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  วันที่ 10-14 ธันวาคม 2555 นายสมใจ  เชาว์พานิช  ประธานผู้ประสานงานอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

10. อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี  มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า   “ผลงานสิ่งประดิษฐ์เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธ์พืช” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ประเภทที่ 5  สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เศรษฐกิจในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับอาขีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี  ประจำปีการศึกษา  2555  วันที่  27  พฤศจิกายน  2555  ณ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

11. อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี  มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า  “ผลงานสิ่งประดิษฐ์เครื่องสีข้าวกล้องแบบภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจพอเพียง”  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1  ประเภทที่ 5  สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เศรษฐกิจในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับอาขีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี  ประจำปีการศึกษา  2555  วันที่  27  พฤศจิกายน  2555  ณ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

12. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มอบเกียรติบัตร และโล่ เพื่อแสดงว่า “การแข่งขันทักษะงานกลึง”  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  อันดับที่ 1  การแข่งขันทักษะระดับประเทศ  ให้ไว้ วันที่  11-15 กุมภาพันธ์ 2555  ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

13. บริษัทสยามมิชลิน จำกัด  มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า “โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากยางรถยนต์ใช้แล้วกับมิชลิน”  รางวัลชมเชย  ระดับประเทศ ให้ไว้วันที่ 6 ธันวาคม 2555  ณ โรงแรมเซนทรารา แกรนด์และบางกอกคอมเวนชั้นเซ็นเตอร์  เซ็นทรันเวอร์  กรุงเทพมหานคร


.

พ.ศ. 2556

1.  รางวัลชนะเลิศ   การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม่ไอศกรีม สายงานวิชาวิศวกรรมโยธา ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา  2556  ชิงถ้วยพระราชทาน  สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ระหว่างวันที่  15-17  สิงหาคม 2556  ทุนการศึกษา 25,000.- บาท

2.  รางวัลชนะเลิศ  งานออกแบบระยะสั้น (Sketch Design) ระดับ ปวช.และปวส.  การประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 23-27 ธันวาคม 2556 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร

3.  รางวัลชนะเลิศ งานเขียนทัศนียภาพด้วยคอมพิวเตอร์โดยโปรแกรม Sketch Up ระดับ ปวส. การประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 23-27 ธันวาคม 2556 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร

4.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการเขียนทัศนียภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับ ปวส. การประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์  2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

5.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 การแข่งขันทักษะวิชาชีพการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. การประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 23-27 ธันวาคม 2556 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร

6.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 การแข่งขันทักษะวิชาชีพการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. การประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 3 -7 กุมภาพันธ์  2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

พ.ศ. 2557

                   1. วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันทักษะติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม  การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทางวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม 2557 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น

                   2.  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 เกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องเสียง การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทางวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม 2557 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น

                   3.  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้ร่วมการแข่งขันการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ” ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 24-27 ธันวาคม 2557

                   4.  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ระดับ ปวช. ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 2-6 มกราคม 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

                   5.  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ประเภทแข่งขันออกแบบระยะสั้น (Sketch Design) ระดับ ปวช. การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทางวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม 2557 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น

                   6.  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ประเภทแข่งขันออกแบบระยะสั้น (Sketch Design) ระดับ ปวส. การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทางวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม 2557 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น

                   7.  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้ร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ประเภทการแข่งขันเขียนแบบก่อสร้าง ระดับ ปวช การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทางวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม 2557 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น

                   8.  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้ร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ประเภทการแข่งขันงานทัศนียภาพด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Sketch Up ระดับ ปวส. การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทางวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม 2557 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น

                   9.  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้ร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทางวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม 2557 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น

                   10.  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้อันดับที่ 6 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  สาขาวิชากลึง กัด ตัด ไส  การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทางวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม 2557 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น

                   11.  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้อันดับที่ 7 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  สาขาวิชามาตรวิทยามิติ  การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทางวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม 2557 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น

                   12.  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทางวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม 2557 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น

                   13.  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ ปวช. และ ปวส การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด ณ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

                   14.  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี โดยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายบัญชา เพ็งสว่าง และนายรชต  คำพลแสน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน แก่นักโทษ ณ เรือนจำกลางอุดรธานี

                   15.  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดสุดยอดนวัตกรรม “รถมอเตอร์ไซต์อเนกประสงค์” ระดับอาชีวศึกษาศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

                   16.  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

                   17.  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 และอันดับ 2 การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีมสายงานวิศวกรรมโยธา ระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 9 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ ศาลายา จังหวัดนครปฐม วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558

                   18.  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสร้างโครงสร้างสะพานด้วยไม้ไอศกรีม ระดับ อาชีวศึกษา ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

                   19.  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี โดยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายคมสิงห์  มาตย์วังแสง และนายธนบดี  อินทรเพชร สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น “หลักสูตรงานก่ออิฐฉาบปูน” สำหรับผู้ต้องขังของเรือนจำกลางอุดรธานี ระหว่างวันที่ 2-27 มีนาคม 2558 ณ เรือนจำกลางอุดรธานี