ข้อมูลบุคลากร

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2564 

อัตรากำลังของ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี มีบุคลากรทั้งสิ้น  244 คน

 ข้าราชการ

ผู้บริหาร 5 คน
ข้าราชการครู 100 คน
ข้าราชการพลเรือน 3 คน
รวม 108 คน

ลูกจ้างประจำ

ทำหน้าที่สอน  - คน
ทั่วไป/สนับสนุน 6 คน
รวม  6 คน

 

พนักงานราชการ

ทำหน้าที่สอน    5 คน
ทั่วไป/สนับสนุน   1 คน
รวม   6 คน

 

 ลูกจ้างชั่วคราว

ทำหน้าที่สอน 85 คน
ทั่วไป/สนับสนุน 39 คน
รวม 124 คน