เผยแพร่ผลงานวิชาการ

งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จใน

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

 

รองผู้อำนวยการดวงพร ศรีปะโค

unnamed.jpg