หลักสูตรการเรียน การสอน ประจำปีการศึกษา 2564

ระดับ ปวช.

 ประเภทวิชา

 
สาขาวิชา       สาขางาน
อุตสาหกรรม -ช่างยนต์ -สาขางานยานยนต์
-ช่างกลโรงงาน -สาขางานเครื่องมือกล
-ช่างเชื่อมโลหะ -สาขางานโครงสร้าง
-ช่างไฟฟ้ากำลัง -สาขางานไฟฟ้ากำลัง
-ช่างอิเล็กทรอนิกส์ -สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
-ช่างก่อสร้าง -สาขางานก่อสร้าง
-ช่างโยธา -สาขางานโยธา
-สถาปัตยกรรม -สาขางานสถาปัตยกรรม
-ช่างซ่อมบำรุง -สาขางานซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
-เทคนิคคอมพิวเตอร์ -เทคนิคคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร -เทคโนโลยีสารสนเทศ

-การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่


หลักสูตรการเรียน การสอน ประจำปีการศึกษา 2564
 

ระดับ ปวส.

ประเภทวิชา

 
สาขาวิชา         สาขางาน
อุตสาหกรรม -เทคนิคเครื่องกล -สาขางานเทคนิคยานยนต์
-เทคนิคการผลิต -สาขางานเครื่องมือกล
-เทคนิคโลหะ -สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
-ไฟฟ้า - สาขางานไฟฟ้ากำลัง

- สาขางานเครื่องทำความเย็นและปรับ อากาศ

-อิเล็กทรอนิกส์ -สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
-เทคโนโลยีโทรคมนาคม -สาขางานเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม
-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ -สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
-ช่างก่อสร้าง -สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง
-โยธา -สาขางานโยธา
-เทคนิคสถาปัตยกรรม -สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม
-เทคนิคอุตสาหกรรม - สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา

- สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร

- สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

- คอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน

- สาขางานแอนิเมชัน
บริหารธุรกิจ -การจัดการโลจิสติกส์ -สาขางานการจัดการโลจิสติกส์