สารบัญ

ประวัติ ที่ตั้ง เนื้อที่

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  เดิมชื่อโรงเรียนช่างไม้อุดรธานีจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่กรกฎาคม  .. 2481  ซึ่งตั้งอยู่ที่ ถนนทหาร  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  (. สถาบันราชภัฏอุดรธานีในปัจจุบัน)   พ.. 2502   ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนการช่างอุดรธานี   โดยได้รับความช่วยเหลือจากองค์การ ส... .. 2514  ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทคนิคอุดรธานีโดยได้รับการช่วยเหลือภายใต้โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา พ.. 2519 ได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาโดยรวมกันกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  แบ่งออกเป็น 2 วิทยาเขตในนามวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี วิทยาเขต 1” ต่อมาเมื่อวันที่  1  มกราคม  .. 2522  ได้แยกวิทยาเขตออกจากกันและเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีโดยมีเนื้อที่   4   แปลง  รวม 33  ไร่ 1 งาน 72  ตารางวา    ตั้งอยู่เลขที่  3 ถนนวัฒนานุวงศ์  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  (ตั้งอยู่ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุดรธานี)

 

 

เกียรติประวัติและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

 

.. 2527      ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นประเภทช่างอุตสาหกรรมจากกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการและได้รับคัดเลือกเป็นวิทยาลัยจัดกิจกรรมจริยธรรมดีเด่นของจังหวัดอุดรธานี

.. 2531      ได้รับมอบหมายจากกรมอาชีวศึกษา ให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม  สำหรับช่างอุตสาหกรรมซึ่งได้รับความช่วยเหลือจาก CDG – SEAPO แห่งประเทศสารธารณรัฐเยอรมันตะวันตก

.. 2534      ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล พระราชทาน  ระดับอุดมศึกษา

.. 2536     ได้รับการอนุมัติจากกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดหลักสูตรปทส. (เทียบเท่าปริญญาตรี) สาขาวิชาครูเทคนิคไฟฟ้ากำลัง

พ.ศ.  2537     กรมอาชีวศึกษาร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาการบริหารอาชีวศึกษาโดยให้วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีเป็นศูนย์การสอนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พ.ศ. 2537       ได้รับมอบหมายจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ให้เปิดสอนปรับวุฒิ  ปทส. เป็น คอบ.

.. 2538       ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลประเทศเบลเยี่ยมใน โครงการความร่วมมือไทย เบลเยี่ยม  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในสาขาวิชาช่างเทคนิคการผลิตและสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

.. 2538      กรมอาชีวศึกษาร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดสอน ระดับปริญญาโท โดยให้วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีเป็นศูนย์การสอนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

..  2538     ดำเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการ  (UNDP) ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธาน

..  2540     กรมอาชีวศึกษาร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดสอนระดับปริญญาโท  สาขาเทคโนโลยีการศึกษาทางอาชีวและเทคนิคการศึกษา  โดยให้   วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีเป็นศูนย์การสอนภาคตะวันออกเฉียงเหนือพ.. 2545 ได้รับมอบหมายจากกรมอาชีวศึกษาให้เป็นสำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  2