ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ม.6 ประจำปีการศึกษา 2564

(รับจากผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ)

002 m6

 

รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกาาต่อ

DownLoadBT.gif

ตัวอย่าง การกรอกเอกสารมอบตัว 2564

DownLoadBT.gif

หนังสือมอบตัวและสัญญาค้ำประกันการเป็นนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564

DownLoadBT.gif

กำหนดการมอบตัว นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวส.ปกติ ปีการศึกษา 2564 

ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 

เวลากำหนดมอบตัว ปวส ปตรี

แผนผังมอบตัววิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

แผนผัง 1

แผนผัง 2

แผนผัง 3

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564

(รับจากผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.)

002

รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกาาต่อ

DownLoadBT.gif

ตัวอย่าง การกรอกเอกสารมอบตัว 2564

DownLoadBT.gif

หนังสือมอบตัวและสัญญาค้ำประกันการเป็นนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564

DownLoadBT.gif

กำหนดการมอบตัว นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวส.ปกติ ปีการศึกษา 2564 

ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 

เวลากำหนดมอบตัว ปวส ปตรี

แผนผังมอบตัววิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

แผนผัง 1

แผนผัง 2

แผนผัง 3

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 

เรื่อง กำหนดวันเปิด - ปิด ประจำปีการศึกษา 2564

 

เปด ปด 64

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกาาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2564

(รับจากผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3)

 

001

รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกาาต่อ

DownLoadBT.gif

 

 

 

ตัวอย่าง การกรอกเอกสารมอบตัว 2564

DownLoadBT.gif

 

 

หนังสือมอบตัวและสัญญาค้ำประกันการเป็นนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564

DownLoadBT.gif

 

กำหนดการมอบตัว นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2564 

ในวันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564 

เวลากำหนดมอบตัว ปวช

 

แผนผังมอบตัววิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

แผนผัง 1

แผนผัง 2

แผนผัง 3

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง การหยุดพักผ่อนระหว่างปิดภาคเรียนที่ 2/2563

 

DownLoadBT.gif