ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง เลื่อนวันเปิด - ปิด ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

 

เลอน เปด ปด 64

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง พ้นสภาพเป็นนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 25623 (พ.ศ.2563) ประจำปีการศึกษา 2563

DownLoadBT.gif

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษา และการระดมทรัพยากรเพื่อใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 

ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

310364 page-001.jpg

310364 page-002.jpg

DownLoadBT.gif

 

 

 

 

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง พ้นสภาพเป็นนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 (พ.ศ.2562)

ประจำปีการศึกษา 2563

DownLoadBT.gif

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ปีการศึกษา 2564

(รับจากผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)

 

003

รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกาาต่อ

DownLoadBT.gif

ตัวอย่าง การกรอกเอกสารมอบตัว 2564

DownLoadBT.gif

หนังสือมอบตัวและสัญญาค้ำประกันการเป็นนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564

DownLoadBT.gif

กำหนดการมอบตัว นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวส.ปกติ ปีการศึกษา 2564 

ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 

เวลากำหนดมอบตัว ปวส ปตรี

แผนผังมอบตัววิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

แผนผัง 1

แผนผัง 2

แผนผัง 3