ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง กำหนดเปิด-ปิดภาคเรียน และแนวทางการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Open 2.64 .jpg

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน

received 850632182301550

received 1304620153325076

ขั้นตอนการส่งผลการเรียนรูปแบบใหม่ผ่านระบบ EDR และขั้นตอนการลงทะเบียนแก้ 0 มส

ให้นักเรียน นักศึกษาติดต่อที่ครูผู้สอนโดยตรง

ภายในวันที่ 27-28 ตุลาคม 2564 

S 8216617

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดลองการควบคุมเครื่องไฟฟ้าเพื่อพื้นฐานรถยนต์ไฟฟ้า

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1