ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเครื่องกัด CNC พร้อมเครื่องพิมพ์ 3 มิติ แบบขับด้วยServo Motor ขนาดโต๊ะไม่น้อยกว่า290x360 มม. 

คลิกปุ่มเพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

คลิกปุ่มเพื่อดาวน์โหลดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

คลิกที่ปุ่มเพื่อดาวน์โหลดรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับ ปวช.

. คลิกที่ปุ่มเพื่อดาวน์โหลดรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับปวส. (ปกติ)

คลิกที่ปุ่มเพื่อดาวน์โหลดรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับปวส. (ม.6)

 คลิกที่ปุ่มเพื่อดาวน์โหลดรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี