ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
เรื่อง ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนรายวิชานักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2565
 
ประมาณการลงทะเบีย
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ ระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

ประจำปีการศึกษา 2565

2565-1.jpg
2565 2
2565 3
2565 4
2565 5
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
unnamed
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
 
เรื่อง เปิดภาคเรียนฤดูร้อน (เรียนซ้ำ) ประจำปีการศึกษา 2564
 
เปิดเรียนภาคฤดูร้อน
 
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
 
เรื่อง กำหนดส่งผลการเรียนและประเมินผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา
 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
 
 
สงผลการเรยน2 64