รายชื่อนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่1 (ปวช.1) ประจำปีการศึกษา 2563

 

รายชื่อนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่1 (ปวส.1)ปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

 

รายชื่อนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่1 (ปวส.1)ม.6 ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ทล.บ.)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูจ้างสอน