รายละเอียดและเกณฑ์ทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานทักษะวิชาชีพ

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ปีการศึกษา 2558-2559

 

                                - การแข่งขันทักษะการประกวด 3D Animation ระดับ ปวช./ปวส.

                                - การแข่งขันทักษะการออกแบบ Web page ระดับ ปวส.

                                - ใบสมัครใช้ทุกประเภททักษะ

                                - แบบฟอร์มSTORYBOARD