ประกาศ

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พัสดุ002พัสดุ003

พัสดุ001พัสดุ004พัสดุ005พัสดุ006พัสดุ007พัสดุ008พัสดุ009พัสดุ010

เรื่อง ประกาศรับนักศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีเป็นกรณีพิเศษ (โควตา)

ประจำปีการศึกษา 2559

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

แนะแนว011แนะแนว012แนะแนว013

เรื่อง ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เพื่อขอใช้สิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น (ระดับ ปวส. และปริญญาตรี)

เป็นกรณีพิเศษ (โควตา)ประจำปีการศึกษา 2559

แนะแนว1001แนะแนว1002

เรื่อง ประกาศรับนักศึกษาเข้าศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีเป็นกรณีพิเศษ (โควตา)

ประจำปีกาศึกษา 2559

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตรงสาขาและต่างสาขา

 

 แนะแนว1003แนะแนว1004แนะแนว1005

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง การปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ

ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 เป็นเวลา 1 วัน

ประกาศหยุดวันที่11ธันวาคม2558252