แผนกวิชาช่างยนต์                                       แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

          ปวช.1                                                         ปวช.1

          ปวช.2                                                         ปวช.2

          ปวช.3                                                         ปวช.3

          ปวส.1                                                         ปวส.1

          ปวส.2                                                         ปวส.2

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ                    แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

          ปวช.1                                                         ปวช.1

          ปวช.2                                                         ปวช.2

          ปวช.3                                                         ปวช.3

          ปวส.1                                                         ปวส.1

          ปวส.2                                                         ปวส.2

แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง                                   แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

          ปวช.1                                                         ปวช.1

          ปวช.2                                                         ปวช.2

          ปวช.3                                                         ปวช.3

          ปวส.1                                                         ปวส.1

          ปวส.2                                                         ปวส.2

แผนกวิชาสถาปัตยกรรม                              แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

          ปวช.1                                                         ปวช.1

          ปวช.2                                                         ปวช.2

          ปวช.3                                                         ปวช.3

          ปวส.1                                                         ปวส.1

          ปวส.2                                                         ปวส.2

แผนกวิชาก่อสร้าง                                        โยธา

          ปวช.1                                                         ปวช.1

          ปวช.2                                                         ปวช.2

          ปวช.3                                                         ปวช.3

          ปวส.1                                                         ปวส.1

          ปวส.2                                                         ปวส.2

แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล

          ปวช.3

ระดับปริญญาตรี  2557                               ระดับปริญญาตรี  2558

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ประกาศ เรื่องกำหนดการประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนรายวิชา ประจำภาคเรียนที่2/2558 

          ด้วยวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จะดำเนินการจัดให้นักเรียน นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา ภาคเรียนที่2/2558 อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 หมวด2 การจัดการเรียน ส่วนที่2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชา (ข้อ24) สถานศึกษาต้องจัดให้นักเรียน นักศึกษา ลงทะเบียนรายวิชาต่างๆ ให้เสร็จก่อนวันเปิดภาคเรียน 

                       ดังนั้น วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จึงกำหนดวันลงทะเบียนรายวิชา และประชุมผู้ปกครอง สำหรับนักเรียน นักศึกษา โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง การประชุมผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่1/2558

          ตามที่วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต(ทบ.บ.) ในนามสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉัียงเหนือ1 นั้น

              วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ตระหนัก และให้ความสำคัญกับระบบการดูแลนักเรียน นักศึกษาเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเรียนจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ จึงกำหนดวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา เพื่อชี้แจ้งทำความเข้าใจ และร่วมมือกันในการดูแลนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่1/2558 

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง เปิดซ่อมแก้กิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558(รอบที่2)

          ตามที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียน ประจำปีการศึกษา2557 พบว่ามีนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช. และปวส. ที่ไม่ผ่านกิจกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้ขาดคุณสมบัติในการขอยืนเอกสารการศึกษาต่อ และเอกสารการกู้ยื่ม

          ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียน นักศึกษาได้ซ่อมแก้กิจกรรม งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จึงได้ดำหนดวันเวลา และรายละเอียดในการเปิดซ่อมแก้กิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (รอบที่2)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่