ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเครื่องกัด CNC พร้อมเครื่องพิมพ์ 3 มิติ แบบขับด้วยServo Motor ขนาดโต๊ะไม่น้อยกว่า290x360 มม. 

คลิกปุ่มเพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

คลิกปุ่มเพื่อดาวน์โหลดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์