ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

 

ดาวน์โหลดประกาศ

 

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 

เรื่อง กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษา และการระดมทรัพยากร

เพื่อใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

54161

54162

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 

เรื่อง  การดำเนินการเพื่อออกฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 (ภาคฤดูร้อน)

 

53171.jpg92285.jpg

เอกสาร 1

เอกสาร 2

เอกสาร 3

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

  

เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2565

001

ประกาศขยายเวลลลารับนักเรียน นักศึกษาเข้า 1

ประกาศขยายเวลลลารับนักเรียน นักศึกษาเข้า 2

ประกาศขยายเวลลลารับนักเรียน นักศึกษาเข้า 3

ประกาศขยายเวลลลารับนักเรียน นักศึกษาเข้า 4

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

การจัดการเรียนการสอน