ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

ประจำปีงบประมาณ 2566

15.11.65

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง การจำหน่ายชื่อนักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา

ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

11.11.65.1

11.11.65.2

11.11.65.3

11.11.65.4

11.11.65.5

11.11.65.6

11.11.65.7

11.11.65.8

11.11.65.9

11.11.65.10

11.11.65.11

11.11.65.12

11.11.65.13

11.11.65.14

11.11.65.15

11.11.65.16

11.11.65.17

11.11.65.18

11.11.65.19

11.11.65.20

11.11.65.21

11.11.65.22

11.11.65.23

11.11.65.24

11.11.65.25

11.11.65.26

11.11.65.27

11.11.65.28

11.11.65.29

11.11.30

11.11.65.31

11.11.65.32

11.11.65.33

11.11.65.34

11.11.65.35

11.11.65.36

11.11.65.37

11.11.65.38

11.11.65.39

11.11.65.40

11.11.65.41

11.11.65.42

11.11.65.43

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูจ้างสอน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงิน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

ตำแหน่งแม่บ้าน นักการภารโรง และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

27.10.65

27.10.65.2

k.27.10.65

j27.10.65

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน, ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน,

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา และ ตำแหน่ง แม่บ้าน

Scan2565-10-30_062903.jpg

Scan2565-10-30_063025.jpg

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน

21.10.65.1

21.10.65.2