ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง เลื่อนการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

 

215833.jpg

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

 

215832.jpg

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง เลื่อนการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

 

เลอนการประชมผปกครอง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

 

unnamed

 

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่

ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หนาคำสง2564

 

unnamed.jpg