ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีสายปฏิบัติการ (มลบ.) ปีการศึกษา 2565

(รับจากผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)

 

unnamed

 

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ม.6 ปีการศึกษา 2565

(รับจากผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ)

 

unnamed

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2565

(รับจากผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3)

 

unnamed

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2565

(รับจากผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 

unnamed

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 

 

เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

 

Scanทะเบียน_0001.jpg

Scanทะเบียน_0002.jpg

Scanทะเบียน_0003.jpg

 

Scanทะเบียน_0004.jpg

Scanทะเบียน_0005.jpg

Scanทะเบียน_0006.jpg

Scanทะเบียน_0007.jpg