ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน

สมัครครูจ้าง 0001

สมัครครูจ้าง 0002

สมัครครูจ้าง 0003

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาผู้รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง(กสศ.) ประจำปีการศึกษา 2565

ประเภททุน 2 ปี (ปวส./อนุปริญญา)

5ECF98FC8E96.jpg

5F98F81644DF.jpg

50397F6A0610.jpg

 

 

C7C117EBC682.jpg

 

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง พ้นสภาพการเป็นนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 (พ.ศ. 2562)

ประจำปีการศึกษา 2564

 

รายชื่อพ้นสภาพการเป็นนักเรียน คลิกดาวน์โหลด

ปวช 0001

ปวช 0002

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 (พ.ศ. 2563)

ประจำปีการศึกษา 2564

 

รายชื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา คลิกดาวน์โหลด

 

ปวส 0001

ปวส 0002