ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.(ม.6) และ ปวส.(ปกติ) เป็นกรณีพิเศษ (โควตา)

ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ดาวน์โหลด

     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.(ปกติ) ดาวน์โหลด

     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.(ม.6) ดาวน์โหลด

     หนังสือมอบตัวการขึ้นทะเบียน และ หนังสือสัญญาค้ำประกัน ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อโควตา 0001

ประกาศรายชื่อโควตา 0002

 

 

 

 

ร่างประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการ 6 ชั้น

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

unnamed

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 

 

เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP)

Scan 0001

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

ประกาศ0

ประกาศ1

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid)

ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

 1

2