ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง กำหนดการส่งผลการเรียนและประเมินผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับแก้ไข)

7.12.65.2A

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ

7.12.65t

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ ระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

ประจำปีการศึกษา 2566

30.11.65.130.11.65.2

30.11.65.3

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอนประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

30.11.65.4