ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษา และการระดมทรัพยากร เพื่อใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

DocFile 1

DocFile 2

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดรายชื่อพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.

ดาวน์โหลดรายชื่อพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวส.

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร