ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ประกาศ เรื่องกำหนดการประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนรายวิชา ประจำภาคเรียนที่2/2558 

          ด้วยวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จะดำเนินการจัดให้นักเรียน นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา ภาคเรียนที่2/2558 อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 หมวด2 การจัดการเรียน ส่วนที่2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชา (ข้อ24) สถานศึกษาต้องจัดให้นักเรียน นักศึกษา ลงทะเบียนรายวิชาต่างๆ ให้เสร็จก่อนวันเปิดภาคเรียน 

                       ดังนั้น วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จึงกำหนดวันลงทะเบียนรายวิชา และประชุมผู้ปกครอง สำหรับนักเรียน นักศึกษา โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง เปิดซ่อมแก้กิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558(รอบที่2)

          ตามที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียน ประจำปีการศึกษา2557 พบว่ามีนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช. และปวส. ที่ไม่ผ่านกิจกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้ขาดคุณสมบัติในการขอยืนเอกสารการศึกษาต่อ และเอกสารการกู้ยื่ม

          ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียน นักศึกษาได้ซ่อมแก้กิจกรรม งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จึงได้ดำหนดวันเวลา และรายละเอียดในการเปิดซ่อมแก้กิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (รอบที่2)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่