ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง การประชุมผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่1/2558

          ตามที่วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต(ทบ.บ.) ในนามสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉัียงเหนือ1 นั้น

              วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ตระหนัก และให้ความสำคัญกับระบบการดูแลนักเรียน นักศึกษาเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเรียนจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ จึงกำหนดวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา เพื่อชี้แจ้งทำความเข้าใจ และร่วมมือกันในการดูแลนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่1/2558 

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง เปิดซ่อมแก้กิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558(รอบที่2)

          ตามที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียน ประจำปีการศึกษา2557 พบว่ามีนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช. และปวส. ที่ไม่ผ่านกิจกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้ขาดคุณสมบัติในการขอยืนเอกสารการศึกษาต่อ และเอกสารการกู้ยื่ม

          ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียน นักศึกษาได้ซ่อมแก้กิจกรรม งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จึงได้ดำหนดวันเวลา และรายละเอียดในการเปิดซ่อมแก้กิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (รอบที่2)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ประกาศ เรื่องกำหนดการประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนรายวิชา ประจำภาคเรียนที่2/2558 

          ด้วยวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จะดำเนินการจัดให้นักเรียน นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา ภาคเรียนที่2/2558 อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 หมวด2 การจัดการเรียน ส่วนที่2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชา (ข้อ24) สถานศึกษาต้องจัดให้นักเรียน นักศึกษา ลงทะเบียนรายวิชาต่างๆ ให้เสร็จก่อนวันเปิดภาคเรียน 

                       ดังนั้น วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จึงกำหนดวันลงทะเบียนรายวิชา และประชุมผู้ปกครอง สำหรับนักเรียน นักศึกษา โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่