ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2559 ถึง 30 กันยายน 2559