ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง พ้นสภาพการเป็นนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 (พ.ศ. 2562)

ประจำปีการศึกษา 2564

 

รายชื่อพ้นสภาพการเป็นนักเรียน คลิกดาวน์โหลด

ปวช 0001

ปวช 0002

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ม.6 ปีการศึกษา 2565

(รับจากผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ)

 

unnamed

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีสายปฏิบัติการ (มลบ.) ปีการศึกษา 2565

(รับจากผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)

 

unnamed

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2565

(รับจากผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 

unnamed