ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง การจัดการเรียนรายวิชาสะสมหน่วยกิตเตรียมอาชีวศึกษา (Pre-Ved.)

และรายวิชาระยะสั้น ภาคเรียนที่ ๑ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔

DocScan-1.jpg

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19)

27062564.jpg

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูจ้างสอน

page-001-18062564.jpg

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเช่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาบน

คลาวด์เซิร์ฟเวอร์ (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล๊กทรอนิกส์ (e-bidding)

EDR.jpg

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
 
เรื่อง เปิดซ่อมแก้กิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
img014.jpg