คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่

ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา