ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง กำหนดการส่งผลการเรียนและประเมินผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

20.9.65

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนรายวิชา ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

 

scan 5.9.65 1

Scan1 5.9 2

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

1n

care 2n

care 3

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง กำหนดวันเปิด-ปิด การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565a.65

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563

ประจำปีการศึกษา 2565

unnamed

ปวส 0001