ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง การดำเนินการเพื่อออกฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกาา 2564

45459.jpg

45494.jpg

 

45496.jpg

45497.jpg

45499.jpg

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง การจําหน่ายชื่อพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

DocScan3-01.jpg

DocScan3-02.jpgDocScan3-16.jpgDocScan3-15.jpgDocScan3-14.jpgDocScan3-13.jpgDocScan3-12.jpgDocScan3-11.jpgDocScan3-10.jpgDocScan3-09.jpgDocScan3-08.jpgDocScan3-07.jpgDocScan3-06.jpgDocScan3-05.jpgDocScan3-04.jpgDocScan3-03.jpg

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๖๓

ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔

DocScan1-01.jpg

DocScan1-02.jpgDocScan1-14.jpgDocScan1-13.jpgDocScan1-12.jpgDocScan1-11.jpgDocScan1-10.jpgDocScan1-09.jpgDocScan1-08.jpgDocScan1-07.jpgDocScan1-06.jpgDocScan1-05.jpgDocScan1-04.jpgDocScan1-03.jpg

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พุทธศักราช ๒๕๖๓

ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔

DocScan4-1.jpg

DocScan4-2.jpgDocScan4-4.jpgDocScan4-3.jpg

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง พ้นสภาพการเป็นนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔

DocScan2-01.jpg

DocScan2-02.jpgDocScan2-11.jpgDocScan2-10.jpgDocScan2-09.jpgDocScan2-08.jpgDocScan2-07.jpgDocScan2-06.jpgDocScan2-05.jpgDocScan2-04.jpgDocScan2-03.jpg