ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 

เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ ระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

ประจำปีการศึกษา 2564 

64-page-001.jpg

 64-page-002.jpg

regis64-page-001.jpg

DownLoadBT.gif

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 

เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน

 

001

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลืกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน

 

001.jpg

 

002.jpg

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง การจำหน่ายชื่อนักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

 

DownLoadBT.gif

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 

เรื่อง การรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เพื่อขอใช้สิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น (ระดับปวส. และปริญญาตรี)

เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2564 

 

DownLoadBT.gif

 

ดาวโหลดใบสมัคร คลิกที่นี่