ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

เรื่อง กำหนดการยื่นกู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า เลื่อนชั้นปี 

และสำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ทุกระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

9.6.66 .1.jpg

9.6.66.2.jpg