ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง การประเมินผลกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

c.2.jpg