ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง พ้นสภาพการเป็นนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 (พ.ศ.2562)

ประจำปีการศึกษา 2566

66.1.jpg

66.2.jpg

66.3.jpg

66.4.jpg

66.5.jpg

66.6.jpg