ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 (พ.ศ.2563)

ประจำปีการศึกษา 2566

29.1.jpg29.2.jpg

29.3.jpg

29.4.jpg