ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง การจำหน่ายชื่อพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

t29.3.66.1.jpg

29.3.66.2.jpg