ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.) ปี 2566

ประเภททุน 2 ปี (ปวส./อนุปริญญา) สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า

24.3.66.1.jpg24.3.66.2.jpg

24.3.66.3.jpg