ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.(ม.6) และ ปวส.(ปกติ) เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

19.1.66.1.jpg

19.1.66.2.jpg

08783

22.66

33.66

44.66

55.66

66.66

77.66

88.66

99.66

1010.66

1111.66

1212.66

66.1

66.2

66.3

66.4

66.5

66.6

66.7

66.8

66.9

66.10

66.11

66.12

66.13

66.14

1.66

2.66

3.66

6.66

5.66

4.66

7.66

8.66

9.66

10.66

20.1.66.2

12.66

15.66

14.66

13.66