ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง กำหนดการส่งผลการเรียนและประเมินผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับแก้ไข)

7.12.65.2A