ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

ประจำปีงบประมาณ 2566

15.11.65