ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประจำปีงบประมาณ 2566

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12