ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง กำหนดการยื่มกู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า เลื่อนชั้นปี และสำหรับผู้กู้ยืมใหม่ทุกระดับชั้น

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศวิทยาลัย 0001

ประกาศวิทยาลัย 0002

กำหนดการ กยศ ปีการศึกษา 2565 0001

กำหนดการ กยศ ปีการศึกษา 2565 0002

กำหนดการ กยศ ปีการศึกษา 2565 0003

กำหนดการ กยศ ปีการศึกษา 2565 0004

กำหนดการ 0001

กำหนดการ 0002