ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 (พ.ศ. 2563)

ประจำปีการศึกษา 2564

 

รายชื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา คลิกดาวน์โหลด

 

ปวส 0001

ปวส 0002