ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง พ้นสภาพการเป็นนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 (พ.ศ. 2562)

ประจำปีการศึกษา 2564

 

รายชื่อพ้นสภาพการเป็นนักเรียน คลิกดาวน์โหลด

ปวช 0001

ปวช 0002