ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง กำหนดวันเปิด - ปิด การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

PC1.65