ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.(ม.6) และ ปวส.(ปกติ) เป็นกรณีพิเศษ (โควตา)

ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ดาวน์โหลด

     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.(ปกติ) ดาวน์โหลด

     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.(ม.6) ดาวน์โหลด

     หนังสือมอบตัวการขึ้นทะเบียน และ หนังสือสัญญาค้ำประกัน ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อโควตา 0001

ประกาศรายชื่อโควตา 0002