ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

การจัดการเรียนการสอน