ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
เรื่อง ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนรายวิชานักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2565
 
ประมาณการลงทะเบีย