มาตรการ Sandbox : Safety Zone in School วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)

unnamed