ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง กำหนดเปิด-ปิดภาคเรียน และแนวทางการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Open 2.64 .jpg