ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

 

ขั้นตอนการชำระค่าลงเรียนผ่าน-Mobile-Banking Download

พิมพ์ใบชำระเงินค่ะลงทะเบียนเรียน Download

register 2.64.jpg

ขั้นตอนตอนการยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ

ขั้นตอนตอนการยื่นคำร้องผ่อนผันการชำระเงิน