เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


เรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สำหรับผู้เรียนช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

unnamed