ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พุทธศักราช ๒๕๖๓

ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔

DocScan4-1.jpg

DocScan4-2.jpgDocScan4-4.jpgDocScan4-3.jpg